วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีกรร่วมในงานเลี้ยงขอบคุณท่าน ดร.แสงรุนีย์  มีพร
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษามหาบัณฑิต
มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ รุ่นที่  2

ถ่ายเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านอาจารย์แสงรุนีย์  และเพื่อนนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ                                        ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 7                      พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพท.ที่ 3      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
แผนงาน                                          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายงาน                                           งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน                                       งานดูแลอาคารสถานที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               โรงเรียนบ้านทับน้อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายพงศ์ศักดิ์    นาเมืองรักษ์
ลักษณะโครงการ                          โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินงาน                     ตลอดปีการศึกษา
1.หลักการและเหตุผล
     แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนมากมายทั้งในและนอกโรงเรียน สำหรับในโรงเรียนนั้นภูมิทัศน์ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เรียนรู้จากของจริง และยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำให้บรรยากาศของโรงเรียนร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นที่สนใจ ชื่นชมของผู้พบเห็น
2.วัตถุประสงค์
    1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
    2. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับนักเรียน
    3. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ และสวยงาม
    4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดูแล รักษาแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
3.เป้าหมาย
    3.1 เชิงปริมาณ
       สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้อยละ 70 ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
    3.2 เชิงคุณภาพ
       โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน น่าชื่นชม
4.กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้ดำเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ตลอดปีการศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์  นาเมืองรักษ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน
3. ประชุมและมอบหมายงาน
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
5. ประเมินผลโครงการ
6. สรุปและรายงานผลวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำงานกลุ่มการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งผอ.รุ่นที่ 14 ที่โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

การอบรมก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรยากาศการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา